Νέα Έκδοση 5.2

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

H αεροφωτογράφηση εκτελείται αυτόνομα, βάσει του προγραμματισμού πτήσης που πραγματοποιείται από την εφαρμογή του DelSurvey

Παραδίδονται αεροφωτογραφίες σε raw μορφή (.dng) ή .jpg με τις συντεταγμένες  των σημείων λήψης (στο ΕΓΣΑ87) με ακρίβεια 10 ή 2.5 μέτρων.
Φωτομωσαϊκό των ληφθέντων αεροφωτογραφιών.
Δυνατότητα διόρθωσης του φωτομωσαϊκού λόγω αναγλύφου και  γεωναναφορά στο ΕΓΣΑ87 με ακρίβεια 2.5 ή 10μ.

Ψηφιακό μοντέλο εδάφους ή 3Δ νέφος σημείων με βήμα καταγραφής 10cm. Μπορούν να πραγματοποιηθούν ογκομετρήσεις (π.χ. εκσκαφών ή αποθέσεις υλικών σε λατομεία).
Ορθοφωτογραφία ή ορθοφωτοχάρτη στο ΕΓΣΑ87, μετρώντας φωτοσταθερά σημεία επί των αεροφωτογραφιών.

Πίσω